Νόμος 5047/2023: Ρυθμίσεις διατάξεων φορολογικής διαδικασίας, κατάρτισης κρατικού προϋπολογισμού,Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Α’ 147/07-09-2023, ο Νόμος 5047/2023, με θέμα την “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τηδιοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.”.