Νόμος 5045/2023:Ενίσχυση εισοδήματος μισθωτών, νέων, οικογένειας και εργασίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 136/29-07-2023, ο Νόμος 5045/2023, με τίτλο “Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

Με βάση τον ως άνω νόμο, καθορίζεται το ανώτατο όριο αναπροσαρμογής μισθώματος για μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών για το έτος 2023.