Νόμος 5043/2023: Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α’ 91/13-04-2023, ο Νόμος 5043/2023 και σε συνέχεια αυτου, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 32569 /13-04-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο “Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

Οι κυριότερες Ρυθμίσεις του Νόμου που αφορούν τους Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού είναι οι εξής:

Αρθρο 3 – Τρόπος καταβολής τέλους χρήσεως κοινόχρηστων χώρων – Αρμοδιότητα περί καθορισμού προδιαγραφών και απαιτήσεων αποκατάστασης των τομών στους κοινόχρηστους χώρους και κυρώσεις

Άρθρο 4 –  Διεξαγωγή υπαίθριων αθλητικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων δρόμου

Άρθρο 5 – Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 6 – Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Αρθρο 7 – Βεβαίωση οφειλών υπόχρεων προς δήµους σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης µε ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία

Άρθρο 8  – Έγκριση προϋπολογισμών ιδρυμάτων δήμων και κοινωφελών επιχειρήσεων δήμων

Άρθρο 11 -Τρόπος συνεδρίασης δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου

Άρθρο 13  – Έξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων

Άρθρο 14 – Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους συνδέσμους δήμων

Άρθρο 15  – Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα καθαριότητας και φορτηγά υδροφόρα

Άρθρο 16 – Φορείς Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων  και Προσωπικό που διορίστηκε στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης

Άρθρο 19 – Εξορθολογισμός κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβίβαστων στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών αρχών

Άρθρο 26 – Προσωπικό και χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

 Άρθρο 29 – Γονικές άδειες στον δημόσιο τομέα – Τροποποίηση άρθρου 53 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ

Άρθεο 31 – Άδεια λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 32 –  Ληξιαρχική πράξη για την αποτέφρωση νεκρών

Άρθρο 39 – Παραμονή στην υπηρεσία μετά από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας

Άρθρο 40 –  Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης τριτέκνων ή πολυτέκνων δημοσίων υπαλλήλων

Άρθρο 42 – Εγκαταστάσεις Συνοριακής Διάβασης Πρεσπών

Άρθρο 43 – Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην πυρασφάλεια

Άρθρο 46 – Αδυναμία λήψης απόφασης από δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια

Άρθρο 52 – Διορισμός και τοποθέτηση δοκίμων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου

Άρθρο 58 – Αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού

Άρθρο 64 – Ηλεκτρονική επισημείωση της Χάγης (e-Apostille)

Άρθρο 72 –  Μέτρα στήριξης των οικογενειών των αποβιωσάντων του σεισμού της Σάμου της 30ης Οκτωβρίου 2020

Άρθρο 74 – Χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης

Άρθρο 93 – Υπηρεσίες διενέργειας χωματουργικών εργασιών του Δήμου Θήρας

Άρθρο 100 – Ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 105 – Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 110 – Τέλος ταφής Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 117 – Εκποίηση χωρίς δημοπρασία έκτασης στην περιοχή «Γλύφα» της δημοτικής κοινότητας Λυγιάς της δημοτικής ενότητας Βαρθολομιού του δήμου Πηνειού

Άρθρο 122– Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο έκτακτης επιχορήγησης επιχειρήσεων γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν.