Νόμος 5027/2023: Σύστημα Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα και σημαντικές Ρυθμίσεις σχετικά με θέματα των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 48 – 02/03/2023, ο Νόμος 5027/2023, με τίτλο : «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», στον οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα, που αφορούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συγκεκριμένα, ο Νόμος περιέχει διατάξεις όπως :

 • Άρθρα 1 έως 13  – Θέσπιση Συστήματος Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα (το οποίο εφαρμόζεται και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΔΔ τους)
 • Άρθρο 16 – Ορισμός Προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων των Αναπτυξιακών Ο.Τ.Α. και καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης σε μετακινούμενους υπαλλήλους σε αναπτυξιακούς οργανισμούς
 • Άρθρο 20 – Έγκριση αιτημάτων προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης, στα πλαίσια του ετήσιου Προγραμματισμού
 • Άρθρο 26 – Έναρξη ισχύος πινάκων προακτέων των δημοτικών αστυνομικών από 1.1.2023
 • Άρθρο 28 – Διάρκεια συμβάσεων ΙΔΟΧ υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που προσλαμβάνονται με βάση τον πίνακα κατάταξης προσληπτέων μηχανικών που τηρεί η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, έως 24 μήνες
 • Άρθρο 29 – Νομιμοποίηση του ελληνικού δημοσίου να προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και να ζητήσει να κηρυχθεί ως παράνομη και καταχρηστική μια απεργία
 • Άρθρο 32 – Χορήγηση άδειας 20 ημερών με αποδοχές σε γονείς δημοτικούς υπαλλήλους, λόγω θανάτου τέκνου τους
 • Άρθρο 35 – Επανεξέταση εξαιρέσεων για αναστολή και προγραμματισμό προσλήψεων έως τις 30.6.2023, από τα Υπ.ΕΣ και Υπ.Οικ. Μετονομασία κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών. Ολοκλήρωση εκκρεμών μετατάξεων διοριστέων του ΑΣΕΠ
 • Άρθρο 36 – Κατάργηση διατάξεων, περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου. Κατάργηση διατάξεων που προβλέπουν πρόσληψη προσωπικού κατ’ εξαίρεση της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Κατάργηση διατάξεων, περί σύντμησης οκταετίας για μετάταξη των διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
 • Άρθρο 39 – Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων των Δήμων η οποία ορίζει, α) τους όρους βεβαίωσης των εσόδων, β) μία προθεσμία ταμειακής βεβαίωσης (πενταετία από το επόμενο έτος της βεβαίωσης υπό ευρεία έννοια) και γ) ενιαία, πενταετή προθεσμία είσπραξης που αρχίζει από το επόμενο έτος της ταμειακής βεβαίωσης
 • Άρθρο 40 – Μη απαίτηση αυξημένης πλειοψηφίας των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, για τη λήψη απόφασης συνομολόγησης Δανείου, στα δάνεια για απευθείας εξαγορά ακινήτου αντί της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του και για την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή οχημάτων και την υλοποίηση εν γένει επενδυτικών σχεδίων
 • Άρθρο 41 – Διόρθωση των διατάξεων, για απευθείας μισθώσεις ακινήτων από Δήμους με διαγραφή στην αναφορά του περιφερειακού Συμβουλίου
 • Άρθρο 42 – Ρυθμίσεις για:
 1. αρμοδιότητα απόφασης δημάρχου, προέδρουσυνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων για κάθε ζήτημα που ανακύπτει τόσο κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών
 2. σύνταξη και θεώρηση μελετώντων δήμων, των ΝΠΔΔ αυτών, των Συνδέσμων, των ιδρυμάτων τους, των ΦΟ.Δ.Σ.Α. και των Δ.Ε.Υ.Α. για μελέτες που συντάσσονται από τον ίδιο τον φορέα,
 3. διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης, εποπτεία και παρακολούθηση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειώνγια λογαριασμό ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχουν συστήσει
 4. διαγραφή αναφοράς σε κοινότητες και όργανα κοινοτήτων και
 5. επικαιροποίηση άρθρου 209 του ν.3463/06 στις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 • Άρθρο 43 – Τροποποίηση προθεσμίας έκδοσης της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή των στοιχείων)
 • Άρθρο 44 – Προσθήκη αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής, για αποδοχή των πάσης φύσεως μελετών που συντάσσονται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου
 • Άρθρο 45 – Εκπροσώπηση Δημοσίου σε προγραμματικές συμβάσεις από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντί του Συντονιστή και διαγραφή ρητής εξαίρεσης από τον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 των προγραμματικών συμβάσεων, στις οποίες ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Ο.Τ.Α. α’ ή β’ Βαθμού.
 • Άρθρο 46 – Τροποποίηση διάταξης για έλεγχο νομιμότητας από ΑΥΕ Ο.Τ.Α. των αποφάσεων για σύναψη δανείων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να υπαχθούν στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας και τα χρησιδάνεια
 • Άρθρο 47 – Τροποποίηση προϋποθέσεων αναγνώρισης οικισμού ως δημοτική Κοινότητα.
 • Άρθρο 48 – Ειδική άδεια και αντιμισθία προέδρων δημοτικών συμβουλίων. Επιλογή από τους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων όλων των Δήμων, αδιακρίτως πληθυσμού και σχέσης εργασίας, για λήψη ειδικής άδειας άνευ αποδοχών από την εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας ή ειδικής άδειας 90 ημερών και ακόλουθη επιλογή λήψης του συνόλου ή μέρους των αποδοχών, από τις θέσεις που κατέχουν και υπηρετούν
 • Άρθρο 49 – Επιχορήγηση Δήμων και Δ.Ε.Υ.Α. για την εξόφληση δικαστικών υποχρεώσεων
 • Άρθρο 50 – Κατάργηση δυνατότητας εγγραφής όμοιων ή ομοειδών δαπανών στον Προϋπολογισμό Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α. ανά δημοτική ενότητα, από 01/01/2024
 • Άρθρο 51 – Ποινή σφράγισης για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία πραγματοποιούν αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου
 • Άρθρο 53 – Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμων σε Δήμο από την αρμόδια λιμενική αρχή
 • Άρθρο 54 – Αδειοδότηση Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων από το Δήμο
 • Άρθρο 55 – Παράταση διάρκειας του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», έως και τις 31/12/2023.
 • Άρθρο 58 – Κώλυμα εκλογιμότητας για όσους έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ύστερα από αιτιολογημένη Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος
 • Άρθρο 59 – Μείωση ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού των δημοτικών κοινοτήτων, για την κατάρτιση συνδυασμού για τη συμμετοχή στις εκλογές δημοτικών αρχών από 80% σε 60%
 • Άρθρο 60 – Αρμοδιότητες Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 • Άρθρο 61 – Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου, χωρίς τον όρο της παρακράτησης, στους Ο.Τ.Α. που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς τον e-ΕΦΚΑ
 • Άρθρο 69 – Εγγραφή Εσόδων από πρόστιμα που επιβάλλονται υπέρ των δήμων για τα ζώα συντροφιάς και πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των προδιαγραφών λειτουργίας καταφυγίων ζώων συντροφιάς που ιδρύουν και λειτουργούν Δήμοι και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δήμων
 • Άρθρο 72 – Οφειλές προς τους δήμους, από οποιαδήποτε αιτία, που γεννήθηκαν μέχρι και τις 31.12.2018, αν σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73, μπορούσαν να αναζητηθούν-βεβαιωθούν, εξακολουθούν να αναζητούνται και να βεβαιώνονται για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την κοινοποίηση πράξης βεβαίωσης ή ατομικής ειδοποίησης, εν ευρεία ή εν στενή έννοια, προς τον υπόχρεο, ή σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), παρατείνεται η αποσβεστική προθεσμία εντός της οποίας οι δήμοι εξασφαλίζουν την είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων κατά πέντε (5) έτη.
 • Άρθρο 73 – Κατάργηση Άρθρων, περί αποσβεστικής προθεσμίας βεβαιώσεως Εσόδων και παραγραφής αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων και άρθρου, περί βεβαιώσεως αξιώσεων των Ο.Τ.Α. που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους.
 •  Άρθρο 77 – Προσωπικό του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • Άρθρο 80 – Ειδική Άδεια δηµοτικών υπαλλήλων έως 2 εργασίµων ηµερών ανά ηµερολογιακό έτος, εξαιτίας δυσµενών καιρικών συνθηκών
 • Άρθρο 88 – Διαδικασία υποβολής και περιεχόµενο πρότυπης πρότασης έργων υποδομής