Νόμος 4892/2022: Εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ και σημαντικές διατάξεις σχετικά με θέματα των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 28 – 22/02/2022, ο Νόμος 4892/2022, με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες Διατάξεις», στον οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα, που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συγκεκριμένα, ο Νόμος περιέχει διατάξεις όπως :

  • Άρθρο 21: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Άρθρο 22: Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Άρθρο 23: Ασφάλιση προσώπων με υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 17 και περ. β’ παρ. 3 άρθρου 36 ν. 4387/2016
  • Άρθρο 24: Άδεια λόγω σπάνιου νοσήματος ή πάθησης παιδιού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 του ν. 4808/2021
  • Άρθρο 27: Χορήγηση και παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2022-2023