Νόμος 4890/2022: Επείγουσες Φορολογικές Ρυθμίσεις και σημαντικές διατάξεις σχετικά με θέματα των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 23 – 11/02/2022, ο Νόμος 4890/2022, με θέμα: «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» (Α’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.», στον οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα, που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 4, τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 4797/2021 και επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής ποσών προκαταβολής έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων του και διευκρινίζεται ότι η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι έντοκη, από την ημερομηνία χορήγησης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ κατά τα λοιπά, όπως αναφορικά με τις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Με το άρθρο 8, τροποποιείται το άρθρο 68 του Ν. 4871/2021, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων και παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και τη 30η.11.2021 και των ετήσιων του έτους 2021 (χρήση 2020), μέχρι και την 28η.02.2022.

Τέλος, στο άρθρο 9, θεσπίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο και ο μη συμψηφισμός με βεβαιωμένα χρέη προς τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπά, της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και Εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021.