Νόμος 4887/2022: Αναπτυξιακός Νόμος και σημαντικές διατάξεις σχετικά με θέματα των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 16 – 04/02/2022, ο Νόμος 4887/2022, με θέμα: «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», στον οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συγκεκριμένα:

1. Σην παρ.1 του άρθρου 13, ορίζεται πως δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται µε βάση το Μέρος Β΄ του Νόμου,  είναι μεταξύ άλλων οι δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

α) Δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού,

β) Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών και

γ) Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους µε δηµόσιους πόρους για το διάστηµα τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22.

2. Με το Άρθρο 134, διορθώνεται η περ.β’ της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4849/2021, αναφορικά με την απόδοση θέσεων πωλητών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές και διαγράφεται η φράση «έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα».

3. Στην παρ.1 του Άρθρου 145,  προβλέπεται ότι για τις επαγγελµατικές άδειες που έχουν εκδοθεί, αντικατασταθεί ή θεωρηθεί, για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, για τον χειρισµό µηχανηµάτων έργου, για τις εγκαταστάσεις καύσης, για τις µηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθως και για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, η προθεσµία θεώρησής τους, µετά την παρέλευση οκτώ (8) ετών,παρατείνεται κατά δύο (2) έτη.

Επίσης, στην παρ.2 του άρθρου 145 ορίζεται ότι στις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αντικατασταθεί για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η προθεσµία απόδειξης της άσκησης του ελαχίστου ορίου επαγγελµατικής δραστηριότητας, µετά την παρέλευση οκτώ (8) ετώνπαρατείνεται κατά δύο (2) έτη.

4. Τέλος, η παρ.3 του Άρθρου 153, ορίζει πως πράξεις παραχώρησης ακινήτων του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και ΝΠΔΔ, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν δοµές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που έχουν λήξει ή θα λήξουν, παρατείνονται αυτοδικαίως έως την 31η Δεκεµβρίου 2022.