Νόμος 4886/2022: Διευκολύνσεις υπαλλήλων γονέων και σημαντικές διατάξεις σχετικά με θέματα των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 12 – 24/01/2022, ο Νόμος 4886/2022, με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του Ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες Διατάξεις», στον οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.