Νόμος 4873/2021: Προστασία Εθελοντισμού και σημαντικές διατάξεις σχετικά με θέματα των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 248 – 16/12/2021, ο Νόμος 4873/2021, με τίτλο: «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις.», στον οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα:

Το άρθρο 13, περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με την έννοια της εθελοντικής απασχόλησης από εθελοντές άνευ οικονομικού ή άλλου υλικού
ανταλλάγματος σε δράσεις, έργα ή προγράμματα Φορέων.

Το άρθρο 14, αφορά τις υποχρεώσεις των φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης.

Το άρθρο 15, περιγράφει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε φορείς εθελοντικής απασχόλησης από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, οικονομολόγους και συναφή λειτουργήματα ή επαγγέλματα.

Με το άρθρο 31, ρυθμίζεται ειδικώς η διαδικασία της Κινητικότητας υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Στο άρθρο 32, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.

Με το άρθρο 33, αντικαθίσταται παλιότερο άρθρο, προκειμένου το δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιου Τομέα, που προβλέφθηκε για όσους υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021, να επεκταθεί και στους συγγενείς προσώπων που απεβίωσαν μετά από σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεία συνεπεία των ίδιων πυρκαγιών.

Στο άρθρο 34, ορίζεται ρητά ότι με απόφαση ΔΣ των αναπτυξιακών οργανισμών ΟΤΑ τοποθετούνται ως προϊστάμενοι διευθύνσεων, υπάλληλοί τους, πέραν του γενικού διευθυντή και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που προβλεπόταν έως σήμερα. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι στις εν λόγω θέσεις ευθύνης δύναται να τοποθετούνται με απόφαση του ΔΣ του αναπτυξιακού οργανισμού και υπάλληλοι αυτού που μετακινούνται ή αποσπώνται σύμφωνα με όσα ήδη προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τέλος, καθορίζεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης σε αυτούς στην περίπτωση που με την απόφαση μετακίνησης καθορίζεται ο Δήμος ως φορέας καταβολής των αποδοχών του μετακινούμενου υπαλλήλου.

Στο άρθρο 35, προσδιορίζεται η Διαδικασία Κινητικότητας υπαλλήλων ΟΤΑ κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας.

Στο άρθρο 40, ορίζεται η παράταση της δυνατότητας χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών των δήμων, η δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως επίσης η κάλυψη δαπανών και η ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών όταν υπάρχει αδυναμία ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού.

Με το άρθρο 41, περιγράφεται ότι η εξόφληση των ενδεκατηµορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και των ενδεκατηµορίων έτους 2022, πραγµατοποιείται άτοκα µε ισόποση κατανοµή των ποσών αυτών στις υπολειπόµενες δόσεις, αρχής γενοµένης από τον Ιανουάριο έτους 2023.

Με το άρθρο 42, ορίζεται ότι Δαπάνες που πληρώθηκαν από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού από 1η.1.2020 έως και τη δηµοσίευση του νόμου, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων χρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, θεωρούνται κανονικές, εφόσον οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκαν πριν την πληρωµή των εν λόγω δαπανών.

Με το άρθρο 43, ρυθμίζεται η Διαδικασία επιβολής προστίμων που έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές σε Δήμους.

Με το άρθρο 44, ορίζεται για τα Νομικά Πρόσωπα, η νομιμότητα των Δαπανών, έως του 50% του ποσού, που καταβλήθηκε για χρονοεπιδόµατα, κατόπιν αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, έως την έναρξη ισχύος του νόμου, σε δικηγόρους µε σχέση έµµισθης εντολής, μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε δικηγόρο.

Το άρθρο 45, περιλαμβάνει τον καθορισµό ανώτατου ορίου εκτιµώµενης αξίας της Σύµβασης, για έλεγχο νοµιµότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α..

Με το άρθρο 46, ρυθμίζεται η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και Συνδέσµων µε διαδηµοτικό χαρακτήρα των διασπασθέντων Δήµων.

Με το άρθρο 47, αποφασίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των κεντρικών υπηρεσιών των Δήµων στην ιστορική τους έδρα.

Με το άρθρο 48, ορίζεται ότι εφόσον ένας Δήµος έχει αναθέσει µε προγραµµατική σύµβαση την τεχνική του υπηρεσία σε άλλον φορέα, η σύνταξη και θεώρηση μελετών έργων και παροχής τεχνικών και συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, λαµβάνει χώρα από τη νέα τεχνική υπηρεσία.

Στο άρθρο 49, ορίζεται η δυνατότητα ταφής, χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου, στην περίπτωση που το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» δεν λειτουργεί.

Με το άρθρο 50, συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

Στο άρθρο 51, περιγράφεται η διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη και επιχειρείται η επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σε δια ζώσης και ηλεκτρονική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο άρθρο 53, αποφασίζεται η αυτοδίκαιη περιέλευση της διαδηµοτικής επιχείρησης ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κέρκυρας, σε κοινωφελή επιχείρηση του Δήµου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Με το άρθρο 55, καταργείται η περ.β’ της παρ.7 του άρθρου 24, της από 14.3.2020 ΠΝΠ, ως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, ως προς τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης που λαμβάνονται μετά την έναρξη ισχύος του Νομοσχεδίου.

Με το άρθρο 57, επανακαθορίζεται το ποσοστό των διδάκτρων που καταβάλλεται από τους ωφελούμενους για ανταποδοτική παροχή Υπηρεσιών σε αυτούς, το οποίο ορίζεται σε 60% από τη δημοσίευση του Νόμου έως τις 30/06/2023.

Με το άρθρο 58, επανακαθορίζεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση των μετατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021, για τις 31/12/2021.

Στο άρθρο 60, προσδιορίζεται η χορήγηση, με αναδρομική ισχύ από 1ης.8.2021, στους Δημάρχους, της δυνατότητας να παρατείνουν τη θητεία των Αντιδημάρχων τους από την ημερομηνία λήξης της έως τον ορισμό νέων Αντιδημάρχων, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιανουαρίου 2022.

Στο άρθρο 61, προσδιορίζονται ζητήματα, σχετικά με την Αναπλήρωση προέδρων δημοτικής κοινότητας, κωλύματα και ασυμβίβαστα αιρετών, εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών και τη θητεία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

Με το άρθρο 62, αποσαφηνίζεται ότι για υπαλλήλους, που διετέλεσαν προϊστάμενοι σε θέσεις ευθύνης των αναπτυξιακών οργανισμών των ΟΤΑ, στους οποίους αποσπάστηκαν ενώ κατείχαν ήδη θέση ευθύνης στον φορέα προέλευσής τους, ο χρόνος απόσπασής τους στον αναπτυξιακό οργανισμό ΟΤΑ σε θέση ευθύνης αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Τέλος, στο Άρθρο 64 του Νόμου, προβλέπεται η επαναφορά του καθεστώτος της τριακονθήμερης προθεσμίας από την περιέλευσή των Αποφάσεων, που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί αυτών, από τις εξήντα (60) ημέρες, που είχε οριστεί κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.