Νόμος 4849/2021: Υπαίθριο Εμπόριο και σημαντικές αλλαγές για τους ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Α’ 207 – 05/11/2021, ο Νόμος 4849/2021, με τίτλο: «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.».