Νόμος 4722/2020: Κύρωση των από 10.8.2020 και 22.8.2020 Π.Ν.Π. – σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ

Αναφέρονται επιγραμματικά σημαντικά άρθρα του Νόμου 4722/2020(ΦΕΚ Α’ 177 – 15/9/2020):

  • Άρθρο 39: Προσωπικό καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και άλλων σχολικών μονάδων
  • Άρθρο 43: Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών
  • Άρθρο 58:Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για το προσωπικό των αερολιμένων της Χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων, προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εργασία
  • Άρθρο 64: Δυνατότητα χρήσης διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Άρθρο 65: Εύρυθμη εκτέλεση δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»
  • Άρθρο 67: Παραπεμπτικό για τη διαπίστωση της κατ’ εξαίρεση υποχρεωτικής παραμονής κατ’ οίκον υπαλλήλου του Δημοσίου που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και τρόπος δικαιολόγησης της ειδικής άδειας απουσίας
  • Άρθρο 68: Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους
  • Άρθρο 69: Ρυθμίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών

Επιπλέον, κυρώνονται με το Νόμο 4722/2020(ΦΕΚ Α’ 177 – 15/9/2020) οι κάτωθι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου:

  • της από 10.8.2020 Π.Ν.Π.  «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157)
  • της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161)