Νόμος 4683/2020: Κύρωση της από 20/03/2020 Π.Ν.Π

Κυρώνεται με τον Νόμο 4683 (ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου με θέμα: “«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” και άλλες διατάξεις.