ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049 – 35A-28/02/2012

 02/03/2012

Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση κατά κυριότητα ή χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων προς Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού – Πίνακας των προς παραχώρηση ακινήτων του ΕΟΤ και αποδεκτών.