Νεότερες διευκρινίσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Με έγγραφο 1867-01.04.2020, παρέχονται διευκρινίσεις από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σχετικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19.