Νέο ενιαίο έντυπο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

25/06/2015

 

Με Δελτίο Τύπου της ΓΓΔΕ δημοσιεύτηκε το νέο ενιαίο έντυπο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών οντοτήτων για το 2014, που θα υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, έως τις 30 Ιουνίου 2015. Με την ΠΟΛ. 1130 – 25/6/2015, δόθηκε παράταση μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015.  

Η ΠΟΛ. 1074 – 1/4/2015, που αφορά τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων, τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, καθώς και άλλες λεπτομέρειες, δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ Β’ 574 – 8/4/2015. Στο νέο έντυπο ενσωματώνονται τα έντυπα Φ01.10, Φ01.12, Φ01.13 και Ε5.

Σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1074-1/4/2015, εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1102-11/5/2015, με την οποία δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της εν λόγω δήλωσης.

 

 
 
Σύμφωνα με το α.46 του Ν.4172/2013 (που καθορίζει τη φορολογία εισοδήματος από 1.1.2014), οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (στους τόκους περιλαμβάνονται και οι τόκοι καταθέσεων). Επομένως, συμπληρώνουμε πρώτα τους πίνακες 3Α και και κατόπιν τον πίνακα 2 (αφού πρώτα φυσικά συμπληρώσουμε τα έντυπα Ε2 και Ε3).
 
 

Με την ΠΟΛ. 1069/23.32015, δίνονται διευκρινίσεις για τη φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία. Συγκεκριμένα:

 – Εισόδημα από Ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση: ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ως το 3% της Αντικειμενικής Αξίας του ακινήτου (σελ.5).

Φόρος εισοδήματος από ακίνητη περιουσία: 26% (και όχι 33% με βάση την κλίμακα), γιατί θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (σελ. 8).

Εκπιπτόμενες δαπάνες: το 75% των δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, πάγιων και λειτουργικών – συμπεριλαβάνονται και οι Αποσβέσεις (σελ.9) και ο ΕΝΦΙΑ. Οι εκπιπτόμενες δαπάνες στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν παραχώρησης δε μπορούν να υπερβαίνουν το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (δηλαδή του τεκμαρτού εισοδήματος), που σημαίνει ότι η περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης είναι φορολογικά αδιάφορη (σελ. 11).
 
 
Με την ΠΟΛ. 1113/2.6.2015, δίνονται διευκρινίσεις για τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες.
 
Με την ΠΟΛ. 1060/19.3.2015, δίνονται διευκρινίσεις για την προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος (55%), και με την ΠΟΛ. 1099/5.5.2015, για τον υπολογισμό των δόσεων: Οι δόσεις είναι 8 μηνιαίες, με την πρώτη να καταβάλλεται το μήνα που υποβάλλουμε τη δήλωση. Η τελευταία όμως δόση δε μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Επομένως, Αν υποβάλλουμε μέχρι 30/6/2015 τη δήλωση, η 1η δόση θα είναι τον 6ο και οι επόμενες 6, από 7ο μέχρι και 12ο του 2015 (σύνολο: 7 δόσεις).