Νέος τρόπος υποβολής Μητρώου Δεσμεύσεων

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε στις 20 Φεβρουαρίου 2020 την υπ’ αριθμ. 11637 εγκύκλιο με θέμα: “Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας νέου πληροφοριακού συστήματος υποβολής Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ), Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ).”

 

Με το έγγραφο αυτό:

  • Διευκρινίζεται πως η έναρξη λειτουργίας της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας συνεπάγεται την παύση αποστολής των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (πίνακας excel) της εγκυκλίου 32/2019 (ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7) του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Δίνονται οδηγίες εγγραφής χρηστών στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα.
  • Παρακαλούνται οι φορείς για την άμεση αποστολή των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων Ιανουαρίου 2020 στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ., καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση των εκθέσεων και του δείκτη ΚΡΙ στη νέα πλατφόρμα, είναι η προηγούμενη υποβολή των στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (για δήμους και περιφέρειες) και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (για νομικά πρόσωπα).