Νέοι κωδικοί πρόσβασης φορέων Τ.Α. για τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ. για θέματα προσωπικού

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 78411 – 17/11/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Παροχή στους υπεύθυνους επικοινωνίας των φορέων Τ.Α νέων κωδικών πρόσβασης για τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ για θέματα προσωπικού”.