Νέες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο, Στρατολογικοί Πίνακες και πιστοποιητικά Μητρώων Αρρένων

Δημοσιεύτηκε, η Υπ’ Α.Π. : 70/3426/11.01.2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με

  1. την εφαρμογή της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 90294/27.12.2022 (ΦΕΚ 6870/29.12.2022 τεύχος Β’) αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο Δημοτολόγιο ,
  2. τη μη σύνταξη Στρατολογικών Πινάκων και τη μη έκδοση πιστοποιητικών Μητρώων Αρρένων από 1/1/2023 και
  3. τις εκκρεμείς υποθέσεις Μητρώων Αρρένων.