Νέα πολυκαναλική παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών για τα υποσυστήματα ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και Promitheus ESPDint του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε, το υπ’ Α.Π.: 32795 ΕΞ 2021 – 20/09/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Νέα πολυκαναλική παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών για τα υποσυστήματα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Promitheus ESPDint του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.».