Νέα μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

08/12/2015

 

Με νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη (αρ.122711/1231/30.11.2015 – ΦΕΚ Β’ 2640-8/12/2015), μετατέθηκε εκ νέου η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για για δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (άνω των 60.000 ευρώ προ ΦΠΑ), καθώς και τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, την 30η Απριλίου του 2017


Συμπερασματικά, οι ημερομηνίες υποχρεωτικής χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ανά είδος σύμβασης για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνονται ως εξής:

 

 

φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Προμήθειες 

1/10/2014

Υπηρεσίες

1/10/2014

Μελέτες & συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005

30/04/2017

Δημόσια έργα

30/04/2017


Θυμίζουμε πως με προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Ν.Χριστοδουλάκη, της 7ης Σεπτέμβρη του 2015 (90947 – ΦΕΚ Β΄ 2021-17/9/2015), είχε μετατεθεί εκ νέου η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (άνω των 60.000 ευρώ προ ΦΠΑ), για όλους τους φορείς του Δημοσίου, την 1η Δεκεμβρίου του 2015

Είχε προηγηθεί απόφαση του κ. Γ.Σταθάκη (58648-29/5/2015, ΦΕΚ Β’ 1083-9/6/2015), η οποία τροποποιούσε προηγούμενη απόφασή του της 27ης Φεβρουαρίου του 2015 (22015/406, ΦΕΚ Β’ 330-10/3/2015). Συγκεκριμένα, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών, αλλά και για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42-22/2/2005) την 01/07/2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01/12/2015