Νέα κωδικοποίηση ασφάλισης υπαλλήλων καθαριότητας Ο.Τ.Α. Ι.Δ.Α.Χ και Ι.Δ.Ο.Χ. που υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α.

Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), δημιουργήθηκαν νέοι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ) για την απεικόνιση της ασφάλισης των Υπαλλήλων καθαριότητας Ο.Τ.Α., που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) και υπάγονται στο εν λόγω Ταμείο (Τ.Ε.Κ.Α.).

Παρακάτω επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες με τους νέους Κωδικούς και ανάλυση των ποσοστών των νέων ΚΠΚ ανά κλάδο ασφάλισης, όπως μας κοινοποιήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να γνωστοποιηθούν άμεσα σε όλους τους εκκαθαριστές των Ο.Τ.Α..

Δείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.

Για τυχόν πληροφορίες-διευκρινίσεις, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα που βρίσκονται μέσα στο αρχείο του Πίνακα.