Νέα καταληκτική ημερομηνία δημοπράτησης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)-Ν.4784/2021: 31/5/2021

Ανακοινώθηκε Δελτίο Τύπου από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: “Νέα καταληκτική ημερομηνία δημοπράτησης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)-Ν.4784/2021”.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου:

“Το Πράσινο Ταμείο, σε συνέχεια και της από 15/01/2021 ανακοίνωσής του, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους δήμους που έχουν ήδη ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με την Απόφαση ΔΣ 114.6 (ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ) και την Απόφαση ΔΣ 118.1 (ΑΔΑ: 7ΓΣΩ46Ψ844-1Μ3) ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία δημοπράτησης των ΣΒΑΚ έως και την 31η Μαΐου 2021. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ως άνω ανακοίνωση.

Λαμβανομένου υπόψη του νέου νόμου που ψηφίσθηκε για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ήτοι του Ν.4784/2021), εφεξής για την πληρωμή των τελικών λογαριασμών ΣΒΑΚ που βρίσκονται υπό εκπόνηση ή που θα δημοπρατηθούν από τώρα μέχρι 31/5/2021, απαιτούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 8 του Ν. 4784/2021 εγκρίσεις, τηρουμένης της διαδικασίας που αναλυτικώς εκτίθεται στον ως άνω Νόμο.”