Νέα Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τη Σύγκληση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 488/35496/25-04-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιούνται πληροφορίες για τη διοικητική εφαρμογή των άρθρων 11 και 23, παρ. 1 του Νόμου 5043/13-04-2023 (Α’ 91), σχετικά με τον τρόπο σύγκλησης και λήψης αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής και των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων καθώς και των συμβουλευτικών οργάνων των δήμων, έπειτα απο τη λήξη των μέτρων για τον COVID-19.

Με την ανωτέρω Εγκύκλιο, επισημένεται πως:

  • Ο χρόνος επαναφοράς των πάγιων διατάξεων περί συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων ορίζεται στις 14/04/2023, με βάση πως θεωρούνται νόμιμες, εφόσον δεν πάσχουν από λόγους νομιμότητας.
  • Νόμιμες θεωρούνται οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων που κατά την περίοδο μεταξύ 24/03/2023 και 13/04/2023 τελέστηκαν,είτε με τηλεδιάσκεψη είτε διά ζώσης ή με τον συνδιασμό των δυο παραπάνω τρόπων ταυτόχρονα.

Τέλος, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις νέες διατάξεις περί δυνατότητας του δημοτικού συμβουλίου να συνεδριάζει δια ζώσης, στο κατάστημα της έδρας του δήμου ή μέσω τηλεδιάσκεψης, ή με μεικτό τρόπο.