Μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Α.Π.: 4208 ΕΞ 2022 – 07/02/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».