Μη έγκαιρη υποβολή των στοιχείων της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τον Α’ Αξιολογητή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/22 /οικ.13409 – 23.08.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών τίτλο: «Μη έγκαιρη υποβολή των στοιχείων της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τον Α’ Αξιολογητή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα».