Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων: Παράταση Υποβολής Στοιχείων Δαπανών

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 41061 ΕΞ 2023/18-09-2023 Απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την  “Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών του έτους 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020).”.

Με την ως άνω Απόφαση, ορίζεται πως τα στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 01/01/2022 έως και  31/12/2022, αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων https://mef.diavgeia.gov.gr/ μέχρι και 29/09/2023.