Με απόφαση Δ.Σ. η τροποποίηση κανονισμών μεταγραφών, η έγκριση αγωνιστικών προγραμμάτων και οι απολογισμοί – προϋπολογισμοί των αθλητικών φορέων

Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, οι ειδικοί κανονισμοί εγγραφών και μεταγραφών αθλητών δύνανται να τροποποιούνται και τα αγωνιστικά προγράμματα να εγκρίνονται με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.
Οι απολογισμοί για το έτος 2019 και οι προϋπολογισμοί για το έτος 2021 των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών δύνανται να εγκρίνονται με αποφάσεις των οικείων διοικητικών συμβουλίων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων δεν απαιτείται να εγκρίνονται ούτε να επικυρώνονται από τη γενική συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης. (άρθρο 58 του Ν.4753/2020)

 

 

Δείτε εδώ τις σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ με το Ν.4753/2020.