Μεταφορά πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων

Δημοσιεύθηκαν οι υπ’ Α.Π. 66276 – 13/09/2021 και 66304 – 13/09/2021 Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων“, οι οποίες αφορούν τη χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου με αριθμ. 33050176 και τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», με τα ποσά 828.949,13€ και 202.263,72€ αντίστοιχα και η μεταφορά των ποσών στους δικαιούχους Δήμους.