Μεταφορά πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Α.Π. 32254 – 19/05/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (4η μαζική πληρωμή Μαΐου) ”, η οποία αφορά τη χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου με αριθμ. 33050176 και τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», με το ποσό 570.182,91 € και η μεταφορά των σχετικών ποσών, στους δικαιούχους Δήμους.