Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής των ΟΤΑ 2022-2025

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 16232 – 03/03/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025
του υποτομέα των ΟΤΑ.”.

 

 

Παρατίθεται και το σχετικό Παράρτημα.