Μείωση των υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ανταποδοτικών δικαιωμάτων.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3418- 28/07/2021, η υπ’Αριθμ. 3113.11/53074/2021 – 21/07/2021 (2) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο: “Μείωση των υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ανταποδοτικών δικαιωμάτων”.