Μαθητεία Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, για το έτος 2022-2023

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 4635 – 02/09/2022, η Υπ’ Αριθμ. ΦΒ7/105156/Κ3 – 31/8/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων , με θέμα τον: “Καθορισμό του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό Έτος 2022-2023”, μετά από προτάσεις των οικείων Φορέων.