Μέχρι και τις 28 Φλεβάρη οι βεβαιώσεις Αποδοχών για το 2022 – Όλες οι μεταβολές τους.

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ 220/19.01.2023, η υπ’ Αριθμ. Α. 1006/17.1.2023 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, για το φορολογικό έτος 2022.

Βασικές Επισημάνσεις:

  1. Για το φορολογικό έτος 2022, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28/2/2023.
  2. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων, δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (Ν. 4987/2022).

Οι μεταβολές στις Βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων για το 2022, με τους αντίστοιχους πίνακες με όλους τους κωδικούς των κατηγοριών, είναι οι εξής:

Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων

  • Νέοι κωδικοί 79, 80, 81

79        Ισόβια τιμητική παροχή Ελλήνων οπλιτών Κύπρου

80       Υποτροφίες (παρ. 1 άρθρου 283 του ν. 4957/2022 και παρ. 6 άρθρου 24 του ν. 4386/2016)

81        Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτου και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (άρθρο 123 του ν. 5003/2022)

Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική Δραστηριότητα

  • Προσθήκη του έτους 2022 για τις σχετικές αμοιβές του Κωδικού 15, αλλαγή κωδικού 17

15      Ο κωδικός 15, αφορά ακαθάριστα έσοδα ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ τα οποία καταβάλλονται στο έτος 2022 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε προηγούμενα έτη

17      Ο κωδικός 17, αλλάζει σε αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19

Στις βεβαιώσεις μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων

  • Αλλαγή κωδικού 5,10,14 και προσθήκη κωδικού 18,

18       Με το νέο κωδικό 18, αποστέλλονται τα μερίσματα που λαμβάνουν μέτοχοι/εταίροι των Επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής από την εκμετάλλευση των πλοίων.