Μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3630 – 31/8/2020 η υπ’ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53452 – 31/8/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Εσωτερικών, με θέμα: “Μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών.”