Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4514-30/09/2021, η υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846 – 29/09/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018.”.