Μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ.Πρωτ.:76905-23/4/2020 Εγκύκλιος 16 του Κ.Ε.Α.Ο. με θέμα: “Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84)”