Λύση της υπαλληλικής σχέσης, ως προϋπόθεση ή μη για τη συνταξιοδότηση προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αρ. Φ.80020/120436/Σ.720/13.12.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα την : Παροχή Οδηγιών, σχετικά με την λύση της υπαλληλικής σχέσης, ως προϋπόθεση ή μη για τη συνταξιοδότηση προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού.”.