Λογιστική Πολιτική & Σχέδιο Λογαριασμών νέου Λογιστικού Πλαισίου φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκαν:

  • σε ΦΕΚ Β’ 3136-30/7/2020 η υπ’ Αριθμ. 2/30886/ΔΛΓΚ – 23/7/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα: “Λογιστική Πολιτική για την Πρώτη Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.”.
  • σε ΦΕΚ Β’ 3135-30/7/2020 η υπ’Αριθμ. . 2/ 30888 /ΔΛΓΚ – 23/7/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα: “Ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.”.