Λογιστική Πολιτική για τις «Μισθώσεις»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 2953 – 10.06.2022, η Υπ’ Αριθμ. 2/123680/ΔΛΓΚ – 30/05/2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Λογιστική πολιτική για τις «Μισθώσεις»“, με την οποία καθορίζονται, για μισθωτές και εκμισθωτές  οι λογιστικοί χειρισμοί και οι γνωστοποιήσεις για τις χρηματοδοτικές και τις λειτουργικές μισθώσεις.

Η ανωτέρω Λογιστική Πολιτική εφαρμόζεται από οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίζουν και παρουσιάζουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΛΠΓΚ, καθώς και από ελεγχόμενες οντότητες που καταρτίζουν και παρουσιάζουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις με διαφορετικό λογιστικό πλαίσιο αλλά ενοποιούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οντότητας που εφαρμόζει το ΛΠΓΚ.