Λογιστική Πολιτική για την πρώτη εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 6061/28.11.2022, η Υπ’ Αριθμ. 2/182434/ΔΛΓΚ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιείται το παράρτημα της υπ’ Αριθμ. 2/30886/ΔΛΓΚ/23.07.2020 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3136/30.07.2020 τεύχος Β’), και ορίζεται ότι οι διατάξεις της λογιστικής πολιτικής, ισχύουν και πέραν της μεταβατικής περιόδου για τις περιπτώσεις χρηματοοικονομικών γεγονότων και στοιχείων, η απεικόνιση των οποίων δεν ρυθμίζεται από σχετική Λογιστική Πολιτική.

Όσον αφορά τη διάρκεια υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής ή χρόνου διακανονισμού περιουσιακού στοιχείου, η οντότητα αναφοράς, δεν υποχρεούται να αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία που η υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους δεν αναμένεται να υπερβεί τις 31/12/2024 ή που αναμένεται να έχουν διακανονιστεί έως και τις 31/12/2024, ενώ, όσον αφορά την αβεβαιότητα ως προς την ύπαρξη ή τον έλεγχο περιουσιακού στοιχείου, η οντότητα αναφοράς δεν αναγνωρίζει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, καλείται όμως να επιλύσει τα ζητήματα που τα αφορούν πριν από την 01/01/2025.