Λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. 540/60924/19.09.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.