Λεπτομέρειες για την τήρηση των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και την παροχή των σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3988-30/08/2021, η υπ’ Αριθμ. 99545 ΕΞ 2021 – 13/08/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Καθορισμός λεπτομερειών για την τήρηση των
Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών κοινωφελών περιουσιών.