Απόκριση και Λειτουργία του EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. 18446/07-4-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, την Πέμπτη 06.04.2023“.

Με το παραπάνω έγγραφο, πιστοποιείται η υπολειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ, την Πέμπτη 06/04/2023, από 10:50 έως και 11:45 και από 13:50 έως και 15:15. Λόγω της τεχνικής αυτής αδυναμίας λειτουργίας, προέκυψαν σε χρήστες Οικονομικών Φορέων σημαντικές δυσχέρειες όσον αφορά την απρόσκοπτη προετοιμασία και την έγκαιρη υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών τους.

Κατόπιν τούτου, επισημαίνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς:

  1. που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στους οποίους δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες, απο εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής ή του Αναθέτουντα φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και
  2. που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στους οποίους πραγματοποιείται από την Διεύθυνσή Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξής του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στον σύνδεσμο https://bit.ly/41mJvBj, με συνημμένη την σχετική απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.