Λειτουργία Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: Δ11/ 121379/18-04-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα “Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα”.

Συγκεκριμένα την Τρίτη 18-04-2023 απο ώρα 00:05 έως 10:02, προέκυψε τεχνικό πρόβλημα στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, το οποίο προκάλεσε αδυναμία σύνδεσης των αναθέτουσων αρχών και των οικονομικών φορέων.

Κατόπιν τούτου, επισημαίνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς:

  • που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στους οποίους πραγματοποιείται κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στο pw.helpdesk@publicworks.gov.gr, με συνημμένη την σχετική Απόφαση (της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα) μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού και
  •  δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.