Λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2764 – 03/06/2022, η Υπ. Αριθμ. 21145 ΕΞ 2022 – 31/05/2022 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο:  “Λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.).”.

Η απόφαση αυτή, εφαρμόζεται στη διακίνηση μη διαβαθμισμένων, περιορισμένης χρήσης και εμπιστευτικών, εισερχόμενων και εξερχόμενων ηλεκτρονικών εγγράφων των φορέων του Δημόσιου τομέα του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, πλην των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005, μέσω του Κ.Σ.Η.Δ.Ε..

Δεν εφαρμόζεται στα Έγγραφα, που έχουν χαρακτηριστεί ως απόρρητα ή άκρως απόρρητα ή απαγορεύεται από την κείμενη Νομοθεσία η χορήγηση αντιγράφων.