Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε, η Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 30971-02-04-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής”.