Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων εν μέσω Κορωνοϊού

logo

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Με την Εγκύκλιο 40/31.3.2020 του ΥΠ.ΕΣ. παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ.

Συνεδρίαση δια περιφοράς

  • Η πρόσκληση η οποία είναι υποχρεωτική, αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το χρόνο έναρξης και λήξης της συνεδρίασης και τη διαδικασία διεξαγωγής και αποστολής της ψήφου (μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).
  • Η προθεσμία των τριών ημερών για τη σύγκληση ισχύει κανονικά εκτός των κατεπειγουσών περιπτώσεων, ενώ συνεχίζει να υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
  • Ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου οφείλει να αποστέλλει έγκαιρα στα μέλη τις εισηγήσεις των θεμάτων καθώς και την πρόταση επί της οποίας τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν για κάθε θέμα.
  • Τα μέλη εν συνεχεία αποστέλλουν τη ψήφο τους με οποιοδήποτε τρόπο υποδειχθεί από τον πρόεδρο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεομοιότυπο, κ.ά.) κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.
  • Για τη νομιμότητα της συνεδρίασης μέχρι τις 31/5/2020 αρκεί να αποδεικνύεται ότι συμμετέχει το ½ των μελών (θετική/αρνητική ψήφος, δήλωση αποχής). Οι αποφάσεις αυτές θα ανακοινωθούν από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου μετά την λήξη των μέτρων.
  • Το πρακτικό της συνεδρίασης τηρείται κανονικά και περιέχει την εισήγηση, τυχόν έγγραφες τοποθετήσεις των μελών και τις ψήφους. Δεν χρειάζεται υπογραφή του στην περίπτωση που έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά οι ψήφοι.

 

Συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης

Η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μπορεί να λάβει χώρα με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο (όπως skype, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης, www.epresence.gov.gr κ.α.), το οποίο καθορίζεται στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.