Λειτουργία Μητρώου Διαφάνειας για την εγγραφή εκπροσώπων συμφερόντων, που επικοινωνούν με Δημάρχους και Αντιδημάρχους

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2604 – 26/05/2022, η υπ’ Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 298/8056 – 19/05/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Επικρατείας, με θέμα: “Καθορισμός και εξειδίκευση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021.”.

Με την εν λόγω ΚΥΑ, καθορίζονται και εξειδικεύονται ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας του άρθρου 8 του Νόμου 4829/2021.

Υπενθυμίζουμε ότι:

α) Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Νόμου 4829/2021, στο Μητρώο διαφάνειας οφείλουν να εγγράφονται εκπρόσωποι συμφερόντων, δηλαδή πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα επιρροής με αμοιβή, μέσω της επικοινωνίας τους με θεσμικούς φορείς, για λογαριασμό και προς όφελος των πελατών τους

β) Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της υπ’ Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 271/7073/05.05.2022 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ., οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι καθορίζονται μεταξύ των θεσμικών φορέων, με τους οποίους επικοινωνούν οι εκπρόσωποι συμφερόντων

γ) Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Νόμου 4829/2021, οι θεσμικοί φορείς οφείλουν να αρνούνται να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους συμφερόντων, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας.