Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3399/19-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. 24596 ΕΞ 2023/18-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας, με θέμα την ” Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β΄ 988)”.

Με βάση την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση επισημαίνεται πως:

  • Η παραπάνω αντικατάσταση εκτελέστηκε, ώστε να συμπεριληφθούν στο Ε.Μ.Επ. νέες δυνατότητες αναφορικά με τη ομαλή εξυπυρέτηση των φυσικών προσώπων, κυρίως η εξ αποστάσεως ταυτοποίηση για επιβεβαίωση κατοχής τηλεφωνικού αριθμού, η διαδικασία καταχώρησης και ενημέρωσης στοιχείων επικοινωνίας μέσω εκπροσώπησης στα Κ.Ε.Π. και η εγγραφή κινητής συσκευής και να οριστούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας του «Κέντρου Ειδοποιήσεων του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας».