Λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των Δήμων

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Α.Π.: 359/25787/27-03-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για την λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των Δήμων.

Ειδικότερα στις 31/12/2022, έληξε η προθεσμία παράτασης της υποχρεωτικής παροχής διοικητικής υποστήριξης σε Δήμους που δεν είχαν επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, κατ΄ εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010.

Από 01/01/2023, κατ΄ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 74 του Ν. 4954/2022, όλοι οι Δήμοι της χώρας ασκούν αυτοδύναμα, χωρίς υποχρεωτική παροχή διοικητικής υποστήριξης, τις αρμοδιότητες που τους απονεμήθηκαν το έτος 2011.